Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1347 Utkom från trycket den 11 december 2009Förordning om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223);utfärdad den 3 december 2009.Regeringen föreskriver i fråga om mervärdesskatteförordningen (1994:223)Förordningen omtryckt 1997:751. dels att 14 och 18 c §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 5–9 och 25 §§, samt närmast före den nya 5 § en ny rubrik av följande lydelse.Särskilt om återbetalning till utländska företagare5 §5 §Det svenska eller engelska språket ska användas av sökanden i en ansökan om återbetalning enligt 19 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200). Detsamma gäller den kommunikation som sker med anledning av att Skatteverket begär ytterligare uppgifter enligt 10 eller 11 § mervärdesskattelagen.6 §6 §En ansökan om återbetalning enligt 19 kap. 2 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) ska innehålla följande identifikationsuppgifter:sökandens namn och fullständig adress,en adress för kontakt på elektronisk väg,sökandens registreringsnummer till mervärdesskatt eller skatteregistreringsnummer,uppgifter om bankkonto för återbetalning, inbegripet IBAN- och BIC-koder, samtför varje faktura eller importdokumenta) varu- eller tjänsteleverantörens namn och fullständiga adress,b) varu- eller tjänsteleverantörens registreringsnummer till mervärdesskatt,c) prefixet för Sverige enligt artikel 215 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskattEUT L 347, 11.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0112)., ochd) fakturans eller importdokumentets datum och nummer.Första stycket 5 b och c gäller inte i fråga om import.7 §7 §Vid ansökan om återbetalning enligt 19 kap. 2 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) ska sökanden beskriva varornas och tjänsternas art genom att använda följande koder:bränsle,hyra av transportmedel,utgifter med anknytning till transportmedel (bortsett från de varor och tjänster som hänförs till kod 1 eller 2),vägtullar och vägavgifter,utgifter för resor, såsom passageraravgift för taxi och kollektivtrafik,logi,mat, dryck och restaurangtjänster,inträdesavgifter till mässor och utställningar,utgifter för lyxartiklar, underhållning och representation,övrigt.Om sökanden använder kod 10 ska de levererade varornas och tillhandahållna tjänsternas art anges.8 §8 §Vid en ansökan om återbetalning enligt 19 kap. 2 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) ska sökanden lämna ytterligare uppgifter om varornas och tjänsternas art i enlighet med vad som föreskrivs i 19 kap. 4 § samma lag genom att använda följande av de koder som anges i kommissionens förordning nr 1174/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för artiklarna 34a och 37 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003 när det gäller återbetalning av mervärdesskatt i enlighet med rådets direktiv 2008/9/EG Celex 32009R1174.:1 hyra av transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kilogram, bortsett från transportmedel för betalande passagerare,2 hyra av transportmedel med en vikt av högst 3 500 kilogram, bortsett från transportmedel för betalande passagerare,3 hyra av transportmedel för betalande passagerare,1.1 förvärv av transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kilogram, bortsett från transportmedel för betalande passagerare,2.1 förvärv av transportmedel med en vikt av högst 3 500 kilogram, bortsett från transportmedel för betalande passagerare,3.1 förvärv av transportmedel för betalande passagerare,5 vägtullar för alla transportmedel som färdas över Öresundsbron,3 utgifter för mottagningar och representation,4.1 arbete på fastighet,4.2 arbete på fastighet som används som bostad,5.2 förvärv eller hyra av fastighet som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål,13 varor och tjänster som förvärvas av en researrangör och kommer resenären direkt till godo.9 §9 §Skatteverket ska senast i samband med det att verket meddelar sökanden sitt beslut avseende en ansökan om återbetalning återsända en originalhandling som verket mottagit i enlighet med tillämpningen av 19 kap. 11 § eller 25 § andra stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200) till den som givit in handlingen till verket. Detsamma gäller om en ansökan anses ha avslagits enligt 19 kap. 13 § andra stycket eller 14 § fjärde stycket mervärdesskattelagen.14 §14 § Senaste lydelse 2003:1138. Vid tillämpningen av 5 kap. 3 a § första stycket 8 mervärdesskattelagen (1994:200) ska, i de fall det är fråga om varor som ska medföras av köparen i hans personliga bagage, säljaren i sina räkenskaper haett intyg som är utfärdat av en intygsgivare som är godkänd av Skatteverket och som visar att köparen har medfört varorna till en plats utanför EG, elleren faktura eller en motsvarande handling påstämplad av det tullkontor där varan lämnade EG för att medföras till en plats utanför EG.Vid försäljning i transithall på flygplats, eller om det av annan anledning finns särskilda skäl kan säljaren anses ha fullgjort sin skyldighet enligt första stycket även om de handlingar som anges där inte förekommer.18 c §18 c § Senaste lydelse 2003:221. Om en tjänst tillhandahålls via elektronisk post, ska detta i sig inte innebära att tjänsten är en sådan elektronisk tjänst som avses i 5 kap. 18 § 12 mervärdesskattelagen (1994:200).25 §25 §Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna i 19 kap. 4, 25 och 31 §§ mervärdesskattelagen (1994:200).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarANDERS BORGEva Posjnov(Finansdepartementet)