Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1348 Utkom från trycket den 11 december 2009Förordning om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750);utfärdad den 3 december 2009.Regeringen föreskriver att 5 och 65 §§ skattebetalningsförordningen (1997:750) ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2003:988. Vid registrering enligt 3 kap. 1 § första stycket 2, 3, 4, 5, 5 a eller 5 b skattebetalningslagen (1997:483) ska den registrerade tilldelas ett registreringsnummer för mervärdesskatt. Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om registreringsnumrens utformning.65 §65 § Senaste lydelse 2005:239. Föreskrifter om sådan uppgiftsskyldighet som avses i 10 kap. 33 § skattebetalningslagen (1997:483) och om sådan anteckningsskyldighet som avses i 14 kap. 1 a § samma lag får meddelas av Skatteverket.Skatteverket ska meddela föreskrifter om hur en periodisk sammanställning får lämnas med hjälp av elektronisk filöverföring.Skatteverket får meddela föreskrifter om hur en periodisk sammanställning får lämnas med hjälp av annan automatisk databehandling.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarANDERS BORGKjell Olsson(Finansdepartementet)