Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1452 Utkom från trycket den 18 december 2009Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);utfärdad den 10 december 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:42, bet. 2009/10:SkU23, rskr. 2009/10:110. föreskrivs att 67 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)Lagen omtryckt 2008:803. ska ha följande lydelse.67 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2009:197. För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp.
Arbetsinkomst som beskattas i Sverige
Skattereduktion
överstiger inte 0,91 prisbasbelopp 
skillnaden mellan arbetsinkomsterna och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt 
överstiger 0,91 men inte 2,72 prisbasbelopp 
skillnaden mellan å ena sidan summan av 0,91 prisbasbelopp och 30,4 procent av arbetsinkomsterna mellan 0,91 och 2,72 prisbasbelopp och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt 
överstiger 2,72 men inte 7,00 prisbasbelopp 
skillnaden mellan å ena sidan summan av 1,461 prisbasbelopp och 9,50 procent av arbetsinkomsterna mellan 2,72 och 7,00 prisbasbelopp och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt 
överstiger 7,00 prisbasbelopp 
skillnaden mellan 1,868 prisbasbelopp och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.På regeringens vägnarANDERS BORGPeter Ljungqvist(Finansdepartementet)