Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 2 §

2 Byggnader ska indelas i de byggnadstyper som anges i det följande.
- - -  
- - -  
Specialbyggnad 
Med specialbyggnad avses 
 
Försvarsbyggnad 
Byggnad som används för försvarsändamål eller ekonomisk försvarsberedskap, om byggnaden inte är en fristående industriell anläggning. Även mässbyggnad ska utgöra försvarsbyggnad. 
 
Kommunikationsbyggnad 
Garage, hangar, lokstall, terminal, stationsbyggnad, expeditionsbyggnad, vänthall, godsmagasin, reparationsverkstad och liknande, om byggnaden används för allmänna kommunikationsändamål.

Byggnad som används i Statens järnvägars, Luftfartsverkets, Trafikverkets, Teracom Aktiebolags, Sveriges Radio Aktiebolags, Sveriges Television Aktiebolags och Sveriges Utbildningsradio Aktiebolags verksamhet.

 
 
Distributionsbyggnad 
Byggnad som ingår i överförings- eller distributionsnätet för gas, värme, elektricitet eller vatten. 

SFS 2010:97

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års fastighetstaxering.
På regeringens vägnarMATS ODELLFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)
Prop. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183.
Senaste lydelse 2009:1407.