Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:97 Utkom från trycket den 9 mars 2010Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);utfärdad den 25 februari 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183. föreskrivs att 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2009:1407. Byggnader ska indelas i de byggnadstyper som anges i det följande.
 
 
Specialbyggnad 
Med specialbyggnad avses 
 
Försvarsbyggnad 
Byggnad som används för försvarsändamål eller ekonomisk försvarsberedskap, om byggnaden inte är en fristående industriell anläggning. Även mässbyggnad ska utgöra försvarsbyggnad. 
 
Kommunikationsbyggnad 
Garage, hangar, lokstall, terminal, stationsbyggnad, expeditionsbyggnad, vänthall, godsmagasin, reparationsverkstad och liknande, om byggnaden används för allmänna kommunikationsändamål.Byggnad som används i Statens järnvägars, Luftfartsverkets, Trafikverkets, Teracom Aktiebolags, Sveriges Radio Aktiebolags, Sveriges Television Aktiebolags och Sveriges Utbildningsradio Aktiebolags verksamhet. 
 
Distributionsbyggnad 
Byggnad som ingår i överförings- eller distributionsnätet för gas, värme, elektricitet eller vatten. 
Denna lag träder i kraft den 1 april 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års fastighetstaxering.På regeringens vägnarMATS ODELLFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)