Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 c och 37 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

9 c §

2 Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,
  • 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
  • 2. om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,
  • 3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.
Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

37 §

3 Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av snus eller tuggtobak från tredje land är,
  • 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
  • 2. om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,
  • 3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.
Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

SFS 2010:105

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.
På regeringens vägnarMATS ODELLMonica Falck(Finansdepartementet)
Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189.
Senaste lydelse 2009:1501.
Senaste lydelse 2004:119.