Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska införas en ny paragraf, 28 c §, av följande lydelse.

28 c §

Vid flyttning av tobaksvaror enligt ett uppskovsförfarande till en mottagare eller exportplats i ett EG-land som inte har anslutit sig till det datoriserade systemet ska varorna åtföljas av ett sådant ledsagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte 8 c § första stycket 1, 22 b § och 28 a § första och andra styckena.

SFS 2010:179

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.
På regeringens vägnarANDERS BORGMonica Falck(Finansdepartementet)
Prop. 2009/10:94, bet. 2009/10:SkU33, rskr. 2009/10:203.