Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:437 Utkom från trycket den 4 juni 2010Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter;utfärdad den 27 maj 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:178, bet. 2009/10:SfU16, rskr. 2009/10:278. föreskrivs att 13 § samt rubriken närmast före 13 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter ska ha följande lydelse.Avdrag vid beräkning av egenavgifter13 §13 § Senaste lydelse 2007:287. Avdrag enligt 3 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980) och 6 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter i angiven ordning sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.På regeringens vägnarANDERS BORGPeter Ljungqvist(Finansdepartementet)