Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:438 Utkom från trycket den 4 juni 2010Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter;utfärdad den 27 maj 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:178, bet. 2009/10:SfU16, rskr. 2009/10:278. föreskrivs att det i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska införas en ny paragraf, 3 kap. 17 a §, av följande lydelse.3 kap.17 a §17 a §Den som begär avdrag vid beräkningen av egenavgifterna enligt 3 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980) ska lämnauppgift om annat stöd som har beviljats den uppgiftsskyldige under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren och som utgör sådant stöd av mindre betydelse som avses ikommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelseEUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).,kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning nr 1860/2004 EUT L 193, 25.7.2007, s. 6 (Celex 32007R0875)., ellerkommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20 december 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukterEUT L 337, 21.12.2007, s. 35 (Celex 32007R1535)., samtde övriga uppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna bedöma om den uppgiftsskyldige har rätt till avdrag.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)