Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:462 Utkom från trycket den 8 juni 2010Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);utfärdad den 27 maj 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr 2009/10:269. föreskrivs att 8 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229) Lagen omtryckt 2008:803. ska ha följande lydelse.8 kap.20 §20 § Senaste lydelse 2010:461. Ersättningar vid dödsfall eller invaliditet genom statens riskgarantier för totalförsvarspliktiga, de som genomgår eller har genomgått militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryter samt de som tjänstgör i Polisens utlandsstyrka och i Försvarsmakten i en internationell militär insats är skattefria.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.På regeringens vägnarANDERS BORGPeter Ljungqvist(Finansdepartementet)