Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:539 Utkom från trycket den 15 juni 2010Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);utfärdad den 27 maj 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:188, bet. 2009/10:AU12, rskr. 2009/10:277. föreskrivs att 11 kap. 34 § samt rubriken närmast före 11 kap. 34 § inkomstskattelagen (1999:1229) Lagen omtryckt 2008:803. ska ha följande lydelse.11 kap.Studiestöd m.m.34 §34 §Följande ersättningar i samband med studier ska tas upp:utbildningsbidrag för doktorander, ochersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF).Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) ska inte tas upp. Detta gäller ocksåstatsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten förkortare studier om funktionshinder,kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, ochstudier inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, ellerstatsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska.Ersättning enligt lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare ska inte tas upp.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.På regeringens vägnarANDERS BORGPeter Ljungqvist(Finansdepartementet)