Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:551 Utkom från trycket den 15 juni 2010Förordning om ändring i förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader;utfärdad den 3 juni 2010.Regeringen föreskriver att 3–5 och 7 §§ förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2004:932. Underlag för beräkning av preliminär skatt på sådana pensionskostnader för staten som slutligen ska belasta inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, ska redovisas av Statens tjänstepensionsverk till Försäkringskassan senast den 25 januari under beskattningsåret. Detsamma gäller för andra pensionskostnader för statlig myndighet om huvuddelen av pensionskostnaderna för myndighetens verksamhet är av nyss nämnda slag.Underlag för beräkning av slutlig skatt på sådana pensionskostnader ska redovisas av Statens tjänstepensionsverk till Försäkringskassan senast den 31 mars året efter beskattningsåret.De statliga myndigheterna ska lämna Statens tjänstepensionsverk de uppgifter som behövs för redovisningen.4 §4 § Senaste lydelse 2004:932. Övrigt underlag för beräkning av preliminär skatt för staten ska redovisas av respektive myndighet till Försäkringskassan senast den 25 januari under beskattningsåret.Underlag för beräkning av slutlig skatt på sådana pensionskostnader ska redovisas av respektive myndighet till Försäkringskassan senast den 31 mars året efter beskattningsåret.Statens tjänstepensionsverk ska lämna myndigheterna de uppgifter som behövs för redovisningen.5 §5 § Senaste lydelse 2006:1100. Skatt på underlag som avses i 3 § ska regleras av Statens tjänstepensionsverk genom insättning för Försäkringskassans räkning på statens centralkonto i Riksbanken. Respektive myndighet ska betala Statens tjänstepensionsverk för insättning som avser skatt på underlag enligt 3 § första stycket andra meningen.Skatt på underlag som avses i 4 § ska betalas av respektive myndighet genom insättning för Försäkringskassans räkning på statens centralkonto i Riksbanken.7 §7 § Senaste lydelse 2004:932. Om den slutliga skatten är högre än den preliminära skatten, ska Statens tjänstepensionsverk respektive i 4 § avsedda myndigheter under maj månad året efter beskattningsåret betala in ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den slutliga och den preliminära skatten.Om den slutliga skatten är lägre än den preliminära skatten, ska Försäkringskassan i fråga om skatt enligt 5 § första stycket minska de närmast följande debiteringarna av den preliminära skatten. I fråga om skatt enligt 5 § andra stycket ska Försäkringskassan betala tillbaka det belopp som betalats för mycket.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)