Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:556 Utkom från trycket den 15 juni 2010Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;utfärdad den 3 juni 2010.Regeringen föreskriver att i 7 a och 8 a §§ förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhetSenaste lydelse av 7 a § 2008:978 8 a § 2008:978. orden "Statens pensionsverk" ska bytas ut mot "Statens tjänstepensionsverk".Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)