Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:600 Utkom från trycket den 18 juni 2010Lag om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;utfärdad den 10 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:164, bet. 2009/10:MJU26, rskr. 2009/10:299. föreskrivs att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.3. Bestämmelserna i 7 kap. 3 § fjärde stycket och 7 kap. 4 § andra stycket tillämpas dock från och med den 1 januari 2012.På regeringens vägnarANDERS BORGAgneta Bergqvist(Finansdepartementet)