Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:744 Utkom från trycket den 6 juli 2010Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;utfärdad den 17 juni 2010.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhetSenaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023. dels att 8 och 18 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 21 a §, av följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2004:1355. På begäran av Statistiska centralbyrån ska lämnas ut uppgifter ur beskattningsdatabasen i den utsträckning som behövs förframställning av officiell statistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken,beräkning av bidrag och avgifter enligt lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning,förande av centrala företagsregistret, ellerförande av registret över kontrolluppgifter.De uppgifter som ska lämnas till Statistiska centralbyrån med stöd av första stycket är uppgiftersom avses i 18 § första stycket,om skatteavdrag, socialavgifter och särskild löneskatt, mervärdesskatt och preliminär skatt samt sådana uppgifter om näringsverksamhet som avses i 3 kap. 5, 6, 9 och 18 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter sam 2 kap. 3, 6 och 7 §§ förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,om kommunalt skatteunderlag,som avses i 2 kap. 3 § 1 och 2 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt uppgift om registrering och betalningar enligt skattebetalningslagen (1997:483), uppgifter om beslut om konkurs eller likvidation, uppgifter om antal lämnade kontrolluppgifter och uppgift om överskott och underskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital,från andra kontrolluppgifter än sådana som avses i 18 §,om fastighetsägare och annan innehavare av fast egendom, om ägd andel, fastighetsbeteckning, taxeringsvärde, omräknat delvärde, beskattningsnatur, typ av fång, tidpunkt för fånget och betald ersättning,om bouppteckningar och dödsboanmälningar, ochför enkla bolag, bolagsmännens och bolagens personnummer eller organisationsnummer.18 §18 § Senaste lydelse 2007:1425. Från gallring i beskattningsdatabasen ska för varje taxeringsår undantas uppgifter omnamn, personnummer, organisationsnummer, samt särskilt registrerings- och redovisningsnummer,hemortskommun och församling,personnummer för make eller annan med vilken sambeskattning sker,kontrolluppgifter avseende inkomstslagen tjänst och kapital, pensionsförsäkring, pensionssparkonto och tjänstepensionsavtal,intäkts- och kostnadsposter i varje inkomstslag vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt,allmänna avdrag,utgående och ingående mervärdesskatt när redovisning görs i särskild självdeklaration,antal dagar för vilka sjöinkomst har erhållits,tillgångar och skulder,beslut om beskattning när det gäller sådan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första och fjärde styckena taxeringslagen (1990:324), dock inte skälen för beslutet, ochbeslut om fastighetstaxering, dock inte skälen för beslutet.Bouppteckningar ska undantas från gallring.Riksarkivet får efter samråd med Skatteverket meddela föreskrifter om när, på vilket sätt och till vilken arkivmyndighet uppgifterna ska överlämnas.21 a §21 a §Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 20 § andra stycket skatteregisterlagen (1980:343) för uppgifter och handlingar som tillförts registret före den 1 oktober 2001.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)