Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:745 Utkom från trycket den 6 juli 2010Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet;utfärdad den 17 juni 2010.Regeringen föreskriver att 15 a § förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1024. ska ha följande lydelse.15 a §15 a §För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 4 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1–10 och 13 samma lag lämnas ut om en avliden. Uppgifterna får lämnas till begravningsbyråer, begravningshuvudmän, krematorier, advokater, banker, försäkringsbolag och pensionsbolag som på grund av dödsfallet har ett uppdrag av dödsboet. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)