Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:774 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter;utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:206, bet. 2009/10:SkU48, rskr. 2009/10:369. föreskrivs att 8 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2004:1344. Stämpelskatten är femton kronor för varje fullt tusental kronor av egendomens värde.Förvärvas egendomen av en juridisk person är dock skatten fyrtiotvå kronor och femtio öre för varje fullt tusental kronor av egendomens värde utom då förvärvarenskulle ha varit befriad från gåvoskatt enligt 3 eller 38 § den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt om egendomen hade erhållits som gåva,är en bostadsrättsförening,är en kreditinrättning som enligt lag, reglemente eller bolagsordning är skyldig att åter avyttra egendomen,är dödsbo.Skatten är dock i fall som avses i första och andra styckena alltid lägst femtio kronor.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas i fråga om förvärv som görs efter den 31 december 2010.På regeringens vägnarMATS ODELLChristina Eng(Finansdepartementet)