Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:850 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324);utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368. föreskrivs att 3 kap. 5 § taxeringslagen (1990:324) ska ha följande lydelse.3 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2003:655. Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara skattskyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av att uppgifterna i hans självdeklaration är riktiga eller annars för hans taxering.Skatteverket får också förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än dödsbo, att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av att skyldigheten enligt 19 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter fullgörs.Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.På regeringens vägnarMATS ODELLLena Gustafson(Finansdepartementet)