Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:851 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368. föreskrivs att 14 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.14 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2003:664. Skatteverket får föreläggaden som är eller kan antas vara deklarationsskyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av deklarationen eller av annan uppgiftsskyldighet enligt denna lag,den som ska utföra identitetskontroll enligt 1 a § att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som använts vid identitetskontrollen,den som är eller kan antas vara skyldig att redovisa punktskatt att lämna varuprov eller beskriva varor eller tjänster som används, säljs eller på annat sätt tillhandahålls i verksamheten, ochden som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än dödsbo, att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av att skyldigheten enligt 14 kap. 2 § denna lag fullgörs.Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.På regeringens vägnarMATS ODELLLena Gustafson(Finansdepartementet)