Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:852 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter;utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368. föreskrivs att det i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska införas en ny paragraf, 3 kap. 5 a §, av följande lydelse.3 kap.5 a §5 a §Den som är skyldig att lämna självdeklaration för inkomstslaget näringsverksamhet ska lämna uppgift om huruvidaårsbokslutet eller årsredovisningen, som ligger till grund för självdeklarationen, har upprättats med biträde av en uppdragstagare, ellerårsredovisningen, som ligger till grund för självdeklarationen, har varit föremål för revision.Denna lag träder i kraft den 1 november 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.På regeringens vägnarMATS ODELLLena Gustafson(Finansdepartementet)