Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:874 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370. föreskrivs att 11 kap. 21 och 34 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) Lagen omtryckt 2008:803. ska ha följande lydelse.11 kap.21 §21 §Ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet ska inte tas upp, om ersättningen eller förmånen är föranledd av stationeringen och avserbostad på stationeringsorten,avgift för barns deltagande i förskola, fritidshem eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) eller liknande och avgift för barnets måltider där, dock endast till den del avgiften överstiger den avgift som normalt tillämpas för sådan verksamhet i Sverige,avgift för barns skolgång i grundskola, gymnasieskola eller liknande och avgift för barnets skolmåltider,egna och familjemedlemmars resor till och från stationeringsorten, dock högst fyra resor per person och kalenderår,medföljandetillägg för make, maka eller sambo, som på grund av stationeringen går miste om egen förvärvsinkomst, till den del tillägget inte överstiger en tolftedel av tre och ett halvt prisbasbelopp per månad, ochmerkostnadstillägg till den del det inte överstiger ett belopp som motsvarar den normala ökningen av levnadskostnaderna för den anställde och för medföljande familjemedlemmar när det gäller livsmedel, transporter och andra merkostnader på stationeringsorten.Ersättningar för ökade levnadskostnader eller för skolavgifter för barn och förmån av bostad från Styrelsen för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) ska inte tas upp av sådana forskare vid SIPRI somär utländska medborgare,är kontraktsanställda på bestämd tid, ochvid tidpunkten för anställningen hos SIPRI inte är bosatta i Sverige.34 §34 § Senaste lydelse 2010:539. Följande ersättningar i samband med studier ska tas upp:utbildningsbidrag för doktorander, ochersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF).Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) ska inte tas upp. Detta gäller ocksåstatsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten förkortare studier om funktionshinder,kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, ochstudier inom särskild utbildning för vuxna, ellerstatsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska.Ersättning enligt lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare ska inte tas upp.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011 i fråga om 11 kap. 21 § och i övrigt den 1 juli 2012.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMATS ODELLPeter Ljungqvist(Finansdepartementet)