Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1023 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:189, bet. 2009/10:SkU39, rskr. 2009/10:294. föreskrivs i fråga om lagen (2004:629) om trängselskatt dels att 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse, dels att nuvarande bilaga ska betecknas bilaga 1, dels att det i lagen ska införas en ny bilaga, bilaga 2, av följande lydelse.9 §9 §Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation i Stockholms kommun som anges i bilaga 1 till denna lag.Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation i Göteborgs kommun som anges i bilaga 2 till denna lag.10 §10 §Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens storlek anges för Stockholms kommun i bilaga 1 till denna lag.Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens storlek anges för Göteborgs kommun i bilaga 2 till denna lag.bilaga 2 Göteborgs kommun 1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras. 2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.
Tider klockan
Skattebelopp kronor
6.00–6.29 
6.30–6.59 
13 
7.00–7.59 
18 
8.00–8.29 
13 
8.30–14.59 
15.00–15.29 
13 
15.30–16.59 
18 
17.00–17.59 
13 
18.00–18.29 
3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kronor.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.2. Bestämmelserna i 9 § andra stycket och 10 § andra stycket tillämpas från och med den 1 januari 2013.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINJan Larsson(Finansdepartementet)