Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1029 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370. föreskrivs att 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200)Lagen omtryckt 2000:500. ska ha följande lydelse.3 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2008:226. Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgörgrundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare, ochutbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) eller tilla) statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten för– kortare studier om funktionshinder,– kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, och– studier inom särskild utbildning för vuxna, ellerb) statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska.Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en uppdragsgivare som själv utser de personer som ska utbildas (uppdragsutbildning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av uppdragsgivaren bedriven egen utbildning enligt första stycket.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINJan Larsson(Finansdepartementet)