Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1046 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslut föreskrivsProp. 2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378. att 3 kap. 30 g § och 5 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200) Lagen omtryckt 2000:500. ska ha följande lydelse.3 kap.30 g §30 g §Från skatteplikt undantas omsättning av transporttjänster och därtill anslutna tjänster som ett postbefordringsföretag som bedriver sådan postverksamhet som avses i 1 kap. 2 § postlagen (2010:1045) tillhandahåller ett utländskt postbefordringsföretag i samband med distribution inom landet av inkommande brev eller paket för detta företags räkning.5 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2009:1333. En varu- eller persontransporttjänst är omsatt inom landet om transporten i sin helhet genomförs i Sverige, om inte annat följer av andra stycket eller 10 §.Första stycket gäller inte en varutransporttjänst som tillhandahålls en näringsidkare.Befordran av brev i postverksamhet som avses i 1 kap. 2 § postlagen (2010:1045) ska anses som en omsättning inom landet.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINJan Larsson(Finansdepartementet)