Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång ska ha följande lydelse.

 

Periodisk avgift som är bestämd i särskild vara eller tjänstbarhet och som har utgått i pengar enligt markegång, ska bestämmas med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Till grund för beräkningen läggs den med tillämpning av 1982 års markegångstaxa bestämda avgiften. Avgift som skulle ha bestämts på grundval av markegångstaxa för ett visst senare år utgörs av nyssnämnda avgift multiplicerad med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet för närmast följande år och basbeloppet enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring för år 1983.
Den sålunda beräknade avgiften avrundas nedåt till helt krontal.

SFS 2010:1233

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarANDERS BORGRikard Jermsten(Finansdepartementet)
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.