Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1233 Utkom från trycket den 30 november 2010Lag om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång;utfärdad den 18 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7. föreskrivs att lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång ska ha följande lydelse.Periodisk avgift som är bestämd i särskild vara eller tjänstbarhet och som har utgått i pengar enligt markegång, ska bestämmas med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.Till grund för beräkningen läggs den med tillämpning av 1982 års markegångstaxa bestämda avgiften. Avgift som skulle ha bestämts på grundval av markegångstaxa för ett visst senare år utgörs av nyssnämnda avgift multiplicerad med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet för närmast följande år och basbeloppet enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring för år 1983.Den sålunda beräknade avgiften avrundas nedåt till helt krontal.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANDERS BORGRikard Jermsten(Finansdepartementet)