Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 17 och 20 §§ lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 17 §

I fråga om personer födda 1937 eller tidigare ska hänvisningarna i 12 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229) till 59 kap. 14 och 20 §§ respektive 59 kap. 14 § 4 socialförsäkringsbalken i stället avse 11 kap. 3 § respektive 11 kap. 3 § första stycket d lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före ikraftträdandet av lagen (1998:677) om ändring i nämnda lag.

4 kap. 20 §

I fråga om personer födda 1937 eller tidigare ska hänvisningen i 16 kap. 30 § inkomstskattelagen (1999:1229) till 59 kap. 8–13, 23 och 25 §§ socialförsäkringsbalken i stället avse 11 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före ikraftträdandet av lagen (1998:677) om ändring i nämnda lag.

SFS 2010:1278

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarANDERS BORGChristina Eng(Finansdepartementet)
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.