Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 11 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

20 kap.

20 kap. 11 §

2 Trots bestämmelsen i 8 § får en fråga som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som vunnit laga kraft omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats därefter.

SFS 2010:1443

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarANDERS BORGChristina Eng(Finansdepartementet)
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.
Senaste lydelse 2009:793.