Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 10 § lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. 2 ordet ”Regeringsrätten” ska bytas ut mot ”Högsta förvaltningsdomstolen”.


SFS 2010:1451

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.
Senaste lydelse av 10 § 2009:803.