Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1453 Utkom från trycket den 7 december 2010Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);utfärdad den 25 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31. föreskrivs att 21 kap. 3 och 15 §§ skattebetalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.21 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2009:826. Om en fråga som avses i 1 § har avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol, får Skatteverket inte ompröva frågan.Betalningsskyldighet enligt 12 kap. 7 c § får inte omprövas.Trots bestämmelsen i första stycket får en fråga som har avgjorts av en förvaltningsrätt eller en kammarrätt genom beslut som fått laga kraft omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats efter beslutet.15 §15 § Senaste lydelse 2004:1142. Beslut om efterbeskattning enligt 12 § 2, 3 eller 4 får meddelas även efter den tid som anges i 14 § men senast sex månader efter det beslut som föranleder ändringen.Om anstånd har beviljats någon med betalning av skatt i avvaktan på kammarrättens eller Högsta förvaltningsdomstolens beslut med anledning av överklagande, får efterbeskattning i fråga om skatteavdrag ske senast andra året efter utgången av det kalenderår då domstolens beslut meddelades.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)