Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 4 kap. 16 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter 2 ordet ”Regeringsrätten” ska bytas ut mot ”Högsta förvaltningsdomstolen”.


SFS 2010:1487

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarANDERS BORGMonica Falck(Finansdepartementet)
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2008:1321 4 kap. 16 § 2003:722.