Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 40 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

40 §

2 Om snus eller tuggtobak importeras av någon som inte är godkänd lagerhållare ska skatten betalas till Tullverket.
I övrigt tillämpas 30–31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och andra stycket och 34 § även i fråga om snus och tuggtobak. Därvid ska vad som gäller om upplagshavare i stället gälla den som är godkänd lagerhållare.
En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på
  • 1. tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EG-land, och
  • 2. tuggtobak och snus
  • a) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,
  • b) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,
  • c) som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
  • d) som exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där, eller
  • e) som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3, 3 a eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EG-landet.

SFS 2010:1895

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarPETER NORMANMonica Falck(Finansdepartementet)
Prop. 2010/11:28, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95.
Senaste lydelse 2009:1501.