Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1134) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 20121)

Utkom från trycket den 29 november 2011
utfärdad den 17 november 2011.

1 §

Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för år 2012.

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 
 
 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

 

2710 11 31,

2710 11 41,

2710 11 45

eller

2710 11 49

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1

 
 
 
 
 
 

– motorbensin

 

3 kr 14 öre per liter

 

2 kr 51 öre per liter

 

5 kr 65 öre per liter

 
 
 

– alkylatbensin

 

1 kr 41 öre per liter

 

2 kr 51 öre per liter

 

3 kr 92 öre per liter

 
 
 

b) miljöklass 2

 

3 kr 17 öre per liter

 

2 kr 51 öre per liter

 

5 kr 68 öre per liter

 

2.

 

2710 11 31,

2710 11 51

eller

2710 11 59

 

Annan bensin än som avses under 1

 

3 kr 91 öre per liter

 

2 kr 51 öre per liter

 

6 kr 42 öre per liter

 

3.

 

2710 19 21,

2710 19 25,

2710 19 41–

2710 19 49

eller

2710 19 61–

2710 19 69

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 
 
 

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 °C,

 

819 kr per m3

 

3 100 kr per m3

 

3 919 kr per m3

 
 
 

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 °C, tillhörig

 
 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

1 566 kr per m3

 

3 100 kr per m3

 

4 666 kr per m3

 
 
 

miljöklass 2

 

1 835 kr per m3

 

3 100 kr per m3

 

4 935 kr per m3

 
 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

1 977 kr per m3

 

3 100 kr per m3

 

5 077 kr per m3

 

4.

 

2711 12 11–

2711 19 00

 

Gasol m.m. som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per

 

2 283 kr per

 

2 283 kr per

 
 
 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

1 000 kg

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

1 052 kr per

 

3 261 kr per

 

4 313 kr per

 
 
 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

5.

 

2711 11 00,

2711 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per

 

1 624 kr per

 

1 624 kr per

 
 
 

1 000 m3

 

1 000 m3

 

1 000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

904 kr per

 

2 321 kr per

 

3 225 kr per

 
 
 

1 000 m3

 

1 000 m3

 

1 000 m3

 

6.

 

2701, 2702

eller

2704

 

Kol och koks

 

622 kr per

 

2 697 kr per

 

3 319 kr per

 
 
 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

2 §

Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2012 ska utgöra

  1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

  2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt,

  3. 19,2 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och

  4. 29,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.

3 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1134

(Utkom d. 29 nov. 2011.)