Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Utkom från trycket den 13 december 2011
utfärdad den 1 december 2011.

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radiooch tv-sändningar och elektroniska tjänster.

SFS 2014:1082

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

SFS 2014:1082

3 §

En ansökan om sådant identifieringsbeslut som avses i 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska innehålla följande uppgifter:

  1. namn,

  2. postadress,

  3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser), och

  4. nationellt skattenummer.

Ansökan ska också innehålla

  1. en försäkran om att sökanden inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land, och

  2. uppgift om när verksamheten är planerad att inledas.

SFS 2018:1870

3 a §

Formulär för ansökan om identifieringsbeslut enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska fastställas av Skatteverket.

SFS 2014:1082

4 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om utformningen av identifieringsnummer enligt 7 § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster för identifieringsbeslut som fattas enligt 4 a § den lagen.

SFS 2014:1082

5 §

Den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska på elektronisk väg få underrättelse från Skatteverket om sitt identifieringsnummer enligt 7 § den lagen.

SFS 2014:1082

6 §

Om tjänsterna har tillhandahållits i en annan valuta än euro, ska beloppet räknas om till euro. Omräkningen ska göras enligt den växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken för den sista dagen i redovisningsperioden eller, om någon kurs inte har offentliggjorts för den dagen, enligt den växelkurs som offentliggörs närmast därefter.

SFS 2014:1082

7 §

Den som för det konto för skattebetalningar som avses i 15 § andra stycket lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska redovisa inbetald skatt till Skatteverket.

SFS 2014:1082

8 §

Bestämmelser om förfarandet för utbyte av information och överföring av pengar mellan EU-ländernas behöriga myndigheter när det gäller sådan mervärdesskatt som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller av motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land finns i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri.

SFS 2014:1082

9 §

För deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas bestämmelserna i 20 kap. 1 §, 2 § första stycket och 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket enligt lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.

SFS 2014:1082

10 §

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster samt föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

SFS 2014:1082

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1262

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012 och tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av 2011.

SFS 2014:1082

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Förordningen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av dec. 2014.

SFS 2018:1870

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.