Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1281 Utkom från trycket den 13 december 2011Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift;utfärdad den 1 december 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32. föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2010:1828. Allmän löneavgift tas ut med 9,21 procent av underlaget och tillfaller staten.För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år tas löneavgiften ut med en fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut efter den 31 december 2011.3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2011. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2011 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.På regeringens vägnarPETER NORMANPeter Ljungqvist(Finansdepartementet)