Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1383 Utkom från trycket den 13 december 2011Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);utfärdad den 1 december 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29. föreskrivs att 10 § rättshjälpslagen (1996:1619) ska ha följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 2006:553. Rättshjälp får inte beviljasför upprättande av inkomstdeklaration, äktenskapsförord, testamente eller gåvohandling,för förrättande av bouppteckning enligt 20 kap. ärvdabalken,i en angelägenhet som rör skuldsanering,i inskrivningsärenden enligt jordabalken,i ärenden om fastighetsdeklaration,i mål eller ärenden angående fastighetstaxering,i registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) eller lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.,i en angelägenhet som rör bodelning i annat fall än vid klander av bodelning,om frågan om rättshjälp kan vänta till dess en annan rättslig angelägenhet där anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund har avgjorts,i en angelägenhet som rör trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen (1975:1410) eller som rör skadestånd som ska betalas från en ansvarsförsäkring. Rättshjälp får dock beviljas i en sådan angelägenhet om ett mål eller ärende har inletts vid domstol eller enbart rör annan skada än personskada.Rättshjälp får inte heller beviljas i fråga om anspråk som har överlåtits till den rättssökande, om överlåtelsen kan antas ha skett för att åstadkomma en fördel vid prövning av ansökan om rättshjälp.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om självdeklaration som ska lämnas enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTobias Eriksson(Justitiedepartementet)