Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet

Rubriken har denna lydelse enl. F 2019:58.

Utkom från trycket den 23 december 2011
utfärdad den 15 december 2011.

1 §

Skatteverket är behörig myndighet vid tillämpningen av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri.

Skatteverket är också nationell kontaktpunkt med ansvar för automatiska förfrågningar om uppgifter om fordonsregistreringar till utländska kontaktpunkter enligt artikel 21a i förordningen (utgående förfrågningar). Av 1 kap. 7 § tredje stycket 2 vägtrafikdataförordningen (2019:382) framgår att Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt med ansvar för automatiska förfrågningar från utländska kontaktpunkter enligt samma artikel (inkommande förfrågningar).

Skatteverket är också behörig myndighet vid tillämpningen av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet, i de delar som avser administrativt samarbete och bedrägeribekämpning. Av artikel 40.5 i avtalet och lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen framgår att Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet vid tillämpningen av de delar i avtalet som avser bistånd vid indrivning.

SFS 2019:803

1 a §

Skatteverket är sådant centralt kontaktkontor som avses i artikel 4.1 i rådets förordning (EU) nr 904/2010.

Skatteverket är sådant centralt kontaktkontor som avses i artikel 4.2 a i avtalet mellan Europeiska unionen och Norge. Av artikel 40.5 i avtalet och förordningen (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen framgår att Kronofogdemyndigheten är sådant centralt kontaktkontor som avses i artikel 4.2 b i avtalet.

SFS 2019:58

2 §

Skatteverket ska upprätthålla databaser med den information som avses i artikel 17.1 a–d i förordning (EU) nr 904/2010. Skatteverket ska också till Europeiska kommissionen lämna sådana statistikuppgifter som avses i artikel 49 i den förordningen.

Skatteverket ska lämna sådana statistikuppgifter som avses i artikel 20 i avtalet mellan Europeiska unionen och Norge.

SFS 2019:803

3 §

Tullverket ska till Skatteverket överlämna de uppgifter som Tullverket förfogar över och som behövs för att Skatteverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) nr 904/2010 och avtalet mellan Europeiska unionen och Norge.

Skatteverket och Tullverket ska även i övrigt genom utbyte av information och annan samverkan se till att det administrativa samarbetet enligt förordning (EU) nr 904/2010 och avtalet mellan Europeiska unionen och Norge bedrivs på ett effektivt sätt.

SFS 2019:58

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1553

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013 i fråga om 2 § och i övrigt d. 1 jan. 2012.

2. Genom denna förordning upphävs förordningen (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92.

3. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande till utgången av 2012.

SFS 2019:58

Denna förordning träder i kraft d. 13 mars 2019.

SFS 2019:803

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.