Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

dels att 2 kap. 2 §, 4 kap. 10 §, 6 kap. 2 och 14 §§, 7 kap. 16 §, 15 kap. 1, 3 och 12 §§ samt 16 kap. 1 och 4 §§, ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 18 kap. 2 a §, av följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 2 §

2 Byggnader ska indelas i de byggnadstyper som anges i det följande.
 
 
 
Specialbyggnad
Med specialbyggnad avses
- - -  
- - -  
- - -  
 
Kommunikationsbyggnad 
Garage, hangar, lokstall, terminal, stationsbyggnad, expeditionsbyggnad, vänthall, godsmagasin, reparationsverkstad och liknande, om byggnaden används för allmänna kommunikationsändamål. 
 
 
Byggnad som används i Statens järnvägars, Luftfartsverkets, Trafikverkets, Teracom Aktiebolags, Sveriges Radio Aktiebolags, Sveriges Television Aktiebolags och Sveriges Utbildningsradio Aktiebolags verksamhet. 
 
Distributionsbyggnad 
Byggnad som ingår i överförings- eller distributionsnätet för gas, värme, elektricitet eller vatten samt gasturbin och annan byggnad som används för att upprätthålla balansen i elsystemet. 
 
Värmecentral 
Byggnad för produktion och distribution av varmvatten för uppvärmning, dock inte sådan anläggning som även är inrättad för produktion av elektrisk starkström för yrkesmässig distribution. 
- - -  
- - -  
- - -  

4 kap.

4 kap. 10 §

3 Marksamfällighet eller anläggningssamfällighet ska utgöra en taxeringsenhet, om den förvaltas av juridisk person. Detta gäller dock inte om fastigheterna, som har del i samfälligheten, uteslutande eller så gott som uteslutande är småhusfastigheter eller ägarlägenhetsfastigheter. Detta gäller inte heller samfällighet, som avser enskild väg eller dike eller som har ett ringa ekonomiskt värde.
I en elproduktionsenhet får inte kraftverksbyggnad, mark eller markanläggning ingå som tillhör mer än ett av följande slag av kraftverk: vattenkraftverk, kärnkraftverk, kraftvärmeverk, kondenskraftverk eller vindkraftverk.
Regleringsanläggning huvudsakligen avsedd för vattenkraftsändamål ska inte utgöra en taxeringsenhet utan beaktas vid taxeringen av de vattenkraftverk som har nytta av anläggningen.

6 kap.

6 kap. 2 §

4 Varje småhus, ägarlägenhet, hyreshus, kraftverksbyggnad, industribyggnad och övrig byggnad med värde av minst 50 000 kronor ska utgöra en värderingsenhet, om inte annat anges i 3 eller 5 §.
Komplementhus på småhusenheten ska i regel ingå i samma värderingsenhet som det mest värdefulla småhuset på taxeringsenheten.
Småhus, hyreshus, industribyggnader och övriga byggnader vilkas värde inte uppgår till 50 000 kronor, ska ingå i samma värderingsenhet som den mest värdefulla byggnaden inom samma tomt. Uppgår den mest värdefulla byggnadens värde inte till 50 000 kronor ska samtliga byggnader inom tomten utgöra en värderingsenhet.

6 kap. 14 §

5 För kärnkraftverk, kraftvärmeverk, kondenskraftverk och vindkraftverk (värmekraftverk) ska det för varje aggregat för produktion av elkraft bildas en värderingsenhet som avser byggnad och en värderingsenhet som avser mark.

7 kap.

7 kap. 16 §

6 Något värde ska inte bestämmas för följande egendom:
 • 1. Byggnad eller byggnader inom samma tomt, om byggnadsbeståndets sammanlagda taxeringsvärde inte skulle uppgå till 50 000 kronor.
 • 2. Övrig mark och vattentäckt område som inte är täktmark.
 • 3. Markanläggning som används för sådant ändamål som avses i 3 kap.
 • 4. Egendom som avses i 2 kap. 3 § jordabalken.
 • 5. Kondenskraftverk.
 • 6. Outbyggd fallrätt för vilken det inte finns tillstånd till utbyggnad.

15 kap.

15 kap. 1 §

7 Till ett vattenkraftverk hänförs kraftverksbyggnad och mark för elproduktion med vattenkraft.
Till ett värmekraftverk hänförs kraftverksbyggnad och mark för elproduktion med kärnkraft, kraftvärme, kondenskraft och vindkraft.
Med mark avses i detta kapitel tomtmark, övrig mark, fallrätt och markanläggning som ingår i elproduktionsenhet.
Av 1 kap. 4 a § andra stycket följer att vad som sägs om mark i denna lag gäller också annat utrymme som ingår i en fastighet eller är samfällt för flera fastigheter.

15 kap. 3 §

8 I en riktvärdeangivelse enligt 7 kap. 3 § ska värden per kilowattimme anges för ett normkraftverk och för mark till ett sådant verk. Med ett normkraftverk avses ett kraftverk som har tagits i drift under år 1955, som har en normalårsproduktion på 500 miljoner kilowattimmar, som har en genomsnittlig utnyttjandetid på 4 500 timmar per år och som saknar möjlighet till flerårsreglering samt levererar sin elproduktion till stamnätet i inmatningspunkt Forsse-Hjälta. Värdena i en riktvärdeangivelse får endast bestämmas till belopp i en fastställd värdeserie.

15 kap. 12 §

9 Totalvärdet i nybyggt skick för ett värmekraftverk bestäms för skilda förhållanden för följande värdefaktorer.
Effekt 
Med effekt avses aggregatets installerade effekt i kilowatt. 
Typ av värmekraftverk 
Med typ av värmekraftverk avses om elproduktionen sker med kärnkraft, kraftvärme, kondenskraft eller vindkraft. 

16 kap.

16 kap. 1 §

10 Vid särskild fastighetstaxering fastställs det föregående årets fastighetstaxering oförändrad om ny taxering enligt 2–5 §§ inte ska ske och det för mottagande taxeringsenhet inte ska bestämmas något värde av sådan andels- eller ersättningskraft som avses i 15 kap. 8 och 9 §§.
Om värde av andels- eller ersättningskraft ska bestämmas för mottagande taxeringsenhet vid särskild fastighetstaxering, ska det föregående årets fastighetstaxering i övrigt lämnas oförändrad.

16 kap. 4 §

11 Ny taxering av taxeringsenhet ska ske om under löpande taxeringsperiod taxeringsenhetens värde ökat eller minskat
 • 1. genom beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,
 • 2. genom annat beslut av myndighet om beslutet innebär ändring i rätten att förfoga över eller i övrigt använda enheten, eller
 • 3. genom att avgift till allmän va-anläggning eller allmän fjärrvärmeanläggning (anslutningsavgift) eller ersättning för gatukostnader erlagts för enheten.
Ny taxering ska ske endast om taxeringsenhetens taxeringsvärde på grund av förändringen bör ändras med minst en femtedel, dock minst 25 000 kronor. Om förändringen medför en ökning eller minskning av taxeringsvärdet med mindre än 100 000 kronor ska ny taxering ske endast efter framställning av taxeringsenhetens ägare.

18 kap.

18 kap. 2 a §

Skyldigheten att lämna deklaration eller annan uppgift enligt denna lag får fullgöras genom ett deklarationsombud. I fråga om deklarationsombud och beslut om sådant ombud tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om
 • 1. behörig företrädare i 4 kap. 1 § och deklarationsombud i 6 kap. 4–8 §§,
 • 2. föreläggande i 37 kap. 3 § och 44 kap.,
 • 3. omprövning och överklagande i 66 och 67 kap., samt
 • 4. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 och 3 §§.

SFS 2012:89

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2012.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 2 §, 4 kap. 10 §, 6 kap. 2 och 14 §§, 7 kap. 16 §, 15 kap. 1, 3 och 12 §§ samt 16 kap. 1 och 4 §§ i sina nya lydelser tilllämpas första gången vid 2013 års fastighetstaxering.
På regeringens vägnarPETER NORMANChristina Eng(Finansdepartementet)
Prop. 2011/12:41, bet. 2011/12:SkU11, rskr. 2011/12:134.
Senaste lydelse 2010:97.
Senaste lydelse 2009:105.
Senaste lydelse 2009:105.
Senaste lydelse 1999:630.
Senaste lydelse 2001:1218.
Senaste lydelse 2003:1201.
Senaste lydelse 1999:630.
Senaste lydelse 1999:630.
Senaste lydelse 2001:1218.
Senaste lydelse 2001:1218.