Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:271 Utkom från trycket den 29 maj 2012Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);utfärdad den 16 maj 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:96, bet. 2011/12:SkU19, rskr. 2011/12:208. föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:1152) dels att 18 kap. 28 § och 21 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 20 kap. 2 b §, av följande lydelse.18 kap.28 §28 § Senaste lydelse 2009:793. Ändringen innebär att andra stycket upphävs. Fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.20 kap.2 b §2 b §Beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart.21 kap.2 §2 § Senaste lydelse 1993:1193. Ett beslut om föreläggande som har förenats med vite får överklagas till den förvaltningsrätt som avses i 1 §.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på vitesförelägganden som meddelas efter den 30 juni 2012.På regeringens vägnarPETER NORMANChristina Eng(Finansdepartementet)