Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980)2

dels att 3 kap. 19 § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 23 och 26 §§ samt 3 kap. 13 och 18 §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 23 §

Sådan utdelning och kapitalvinst som enligt 48 a kap. 9 §, 50 kap. 7 §, eller 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska tas upp i inkomstslaget tjänst är avgiftsfri.

2 kap. 26 §

3 Arbetsgivaravgifterna är 21,54 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av
1. sjukförsäkringsavgift 
4,35 % 
2. föräldraförsäkrings avgift 
2,60 % 
3. ålderspensionsavgift 
10,21 % 
4. efterlevandepensionsavgift 
1,17 % 
5. arbetsmarknadsavgift 
2,91 % 
6. arbetsskadeavgift 
0,30 % 

3 kap.

3 kap. 13 §

4 Egenavgifterna är 19,09 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av
1. sjukförsäkringsavgift 
4,44 % 
2. föräldraförsäkrings avgift 
2,60 % 
3. ålderspensionsavgift 
10,21 % 
4. efterlevandepensionsavgift 
1,17 % 
5. arbetsmarknadsavgift 
0,37 % 
6. arbetsskadeavgift 
0,30 % 

3 kap. 18 §

5 Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 10 000 kronor per år.
Första stycket gäller bara
  • 1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,
  • 2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och
  • 3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret har fyllt 26 men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.

SFS 2012:758

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2012.
3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
4. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om självdeklarationen vid 2013 års taxering.
5. Bestämmelsen i den upphävda 3 kap. 19 § gäller dock fortfarande i fråga om självdeklarationen vid 2011 och 2012 års taxeringar.
På regeringens vägnarPETER NORMANPeter Ljungqvist(Finansdepartementet)
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.
Senaste lydelse av 3 kap. 19 § 2010:436.
Senaste lydelse 2011:1285.
Senaste lydelse 2011:1285.
Senaste lydelse 2011:1257.