Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:91 Utkom från trycket den 12 mars 2013Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);utfärdad den 28 februari 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154. föreskrivs att 21 kap. 10 § samt 22 kap. 2 och 5 §§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.21 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2009:793. Nämndemän som avses i 8 § utses för tiden från och med den 1 juli det år, då allmän fastighetstaxering äger rum av hyreshus-, industri-, elproduktions- och specialenheter, till och med den 30 juni det år då sådan taxering sker nästa gång. En nämndeman har dock rätt att avgå efter tre år.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar värderingstekniska ledamöter för varje förvaltningsrätt för den tid som anges i första stycket. Avgår en sådan ledamot under den tid som han eller hon har blivit utsedd för, får en annan ledamot förordnas för den tid som återstår.Om det medan en värderingsteknisk ledamot deltar i behandlingen av ett mål inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet.22 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2009:793. Överklagande får inte ske av en förvaltningsrätts beslut som avserfrågor som avses i 20 kap. 6 §, ellerbeslut om besiktning enligt 18 kap. 30 §.5 §5 § Senaste lydelse 2009:1407. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar för viss tid för varje kammarrätt minst nio och högst tjugo i praktiskt arbete erfarna personer med god kännedom om fastighetsförhållanden i allmänhet att tjänstgöra i kammarrätten som särskilda ledamöter vid handläggning av mål om allmän eller förenklad fastighetstaxering. Av dessa personer ska i fråga om varje kammarrättminst tre ha kunskap om värdering av produktiv skogsmark och växande skog,minst två ha kunskap om värdering av vattenfallsfastigheter,minst två ha kunskap om värdering av lantbruksenheter i övrigt, ochminst två ha kunskap om värdering av andra taxeringsenheter än lantbruksenheter i övrigt.Om det medan en särskild ledamot deltar i behandlingen av ett mål inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet.Den som ska tjänstgöra som särskild ledamot ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarPETER NORMANLinda Haggren(Finansdepartementet)