Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244) att 5 kap. 3 §, 6 kap. 1–3 och 5 §§, 7 kap. 1 §, 26 kap. 31 §, 38 kap. 3 §, 39 kap. 14 §, 41 kap. 3 § och 59 kap. 1 och 23 §§ samt rubrikerna närmast före 6 kap. 2 § och 59 kap. 23 § ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 3 §

Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp, ska den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200) redovisa och betala mervärdesskatt för den verksamhet som gruppen bedriver och i övrigt företräda gruppen i frågor som rör sådan skatt.
Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos huvudmannen.

6 kap.

6 kap. 1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om
 • – ombud för en utländsk beskattningsbar person (2 och 3 §§), och
 • – deklarationsombud (4–8 §§).
I 38 kap. 3 § andra stycket 3 finns en bestämmelse om ombud för ett dödsbo.

Ombud för en utländsk beskattningsbar person

6 kap. 2 §

En utländsk beskattningsbar person som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200) ska företrädas av ett ombud som är godkänt av Skatteverket. Ombudet ska enligt fullmakt av den beskattningsbara personen svara för redovisningen av mervärdesskatt för den verksamhet som skattskyldigheten omfattar och i övrigt företräda den beskattningsbara personen i frågor som gäller mervärdesskatt.
Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos ombudet.

6 kap. 3 §

En utländsk beskattningsbar person behöver inte utse ett ombud om Sverige har en särskild överenskommelse om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar och utbyte av information i skatteärenden med det land där den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller sitt fasta etableringsställe eller är bosatt eller stadigvarande vistas. En sådan överenskommelse ska ha en räckvidd som är likartad med den som föreskrivs i
 • 1. kapitel V, med undantag av artikel 27.4, i rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92,
 • 2. rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, samt
 • 3. rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder.

6 kap. 5 §

Ett deklarationsombud får
 • 1. lämna deklaration, men bara elektroniskt,
 • 2. ta del av de deklarations- och skattekontouppgifter som den deklarationsskyldige har direktåtkomst till,
 • 3. komplettera lämnade uppgifter i en deklaration, och
 • 4. begära anstånd med att lämna deklaration.
Om deklarationsombudet har utsetts av en utländsk beskattningsbar person som är skyldig att utse ett ombud enligt 2 och 3 §§, får deklarationsombudet dock inte företräda denne i frågor som gäller mervärdesskatt.

7 kap.

7 kap. 1 §

2 Skatteverket ska registrera
 • 1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
 • 2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
 • 3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,
 • 4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9 och 11–13 §§ samma lag,
 • 5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,
 • 6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdesskattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,
 • 7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,
 • 8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,
 • 9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
 • 10. den som är skattskyldig enligt
 • a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
 • b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
 • c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
 • d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
 • e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 • f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
 • g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 • h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
 • i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
 • j) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, eller
 • k) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m., och
 • 11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§.
Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

26 kap.

26 kap. 31 §

Om den som avses i 30 § inte har skött betalningarna av skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter, får Skatteverket besluta att han eller hon ska lämna arbetsgivardeklaration senast den 12 i månaden efter redovisningsperiodens utgång, i januari senast den 17.

38 kap.

38 kap. 3 §

Uppgifter enligt 2 § ska undertecknas av den uppgiftsskyldige eller behörig ställföreträdare.
Uppgifterna får undertecknas av ett ombud i följande fall:
 • 1. Ett deklarationsombud får underteckna uppgifter i en deklaration som lämnas elektroniskt.
 • 2. Ett ombud för en utländsk beskattningsbar person får underteckna uppgifter i en mervärdesskattedeklaration.
 • 3. En dödsbodelägare som är ombud för ett dödsbo får underteckna uppgifter i en deklaration.

39 kap.

39 kap. 14 §

En beskattningsbar person som omsätter investeringsguld som avses i 1 kap. 18 § mervärdesskattelagen (1994:200) i Sverige eller till ett annat EU-land ska vid en transaktion som uppgår till ett belopp motsvarande 10 000 kronor eller mer dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för köparen.
Första stycket gäller även för en transaktion som understiger 10 000 kronor men som kan antas ha samband med en annan transaktion och tillsammans med denna uppgår till minst detta belopp. Om summan inte är känd vid tidpunkten för en transaktion, ska nödvändiga identifikationsuppgifter dokumenteras så snart summan av transaktionerna uppgår till minst 10 000 kronor.
Bestämmelserna i 2 kap. 2 § första stycket 1, 3 § första stycket 2, 5 § 2 a och 6 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska även tillämpas vid transaktioner som avses i första och andra styckena.

41 kap.

41 kap. 3 §

Revision får göras hos
 • 1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),
 • 2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,
 • 3. den som har anmält sig för registrering,
 • 4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,
 • 5. sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap. 2 §,
 • 6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 • 7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 • 8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 • 9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, och
 • 10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi.

59 kap.

59 kap. 1 §

3 I detta kapitel finns bestämmelser om
 • – ansvar när skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp (2–6 §§),
 • – ansvar när anmälan om F-skatt inte har gjorts (7–9 §§),
 • – betalningsmottagarens ansvar för arbetsgivaravgifter (10 §),
 • – ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag (11 §),
 • – företrädaransvar (12–21 §§),
 • – ansvar för redare (22 §),
 • – ansvar för beskattningsbara personer i en mervärdesskattegrupp (23 §),
 • – ansvar för den som har avyttrat ett skalbolag (24 §), och
 • – indrivning och preskription (26 och 27 §§).

Ansvar för beskattningsbara personer i en mervärdesskattegrupp

59 kap. 23 §

Om huvudmannen för en mervärdesskattegrupp inte har fullgjort skyldigheten att betala mervärdesskatt, är varje annan beskattningsbar person som ingår i gruppen tillsammans med huvudmannen skyldig att betala skatten till den del skatten hänför sig till verksamhet som gruppen har bedrivit under den tid den beskattningsbara personen varit medlem i gruppen.

SFS 2013:369

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)
Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236.
Senaste lydelse 2012:682.
Senaste lydelse 2012:343.