Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:382 Utkom från trycket den 10 juni 2013Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet;utfärdad den 30 maj 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254. föreskrivs att 2 kap. 3 och 10 §§ lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhetSenaste lydelse av lagens rubrik 2003:671. ska ha följande lydelse.2 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2009:274. För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:person- eller samordningsnummer,namn,födelsetid,födelsehemort,födelseort,adress,folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt och folkbokföring under särskild rubrik,medborgarskap,civilstånd,make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen,samband enligt 10 som är grundat på adoption,inflyttning från utlandet,avregistrering enligt 19–21 §§ folkbokföringslagen (1991:481),anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837),gravsättning,personnummer som personen har tilldelats i ett annat nordiskt land, ochuppehållsrätt för en person som är folkbokförd.I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den upphävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är sådana som avses i 1 kap. 6 §.I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen eller samordningsnummer får även anges grunden för tilldelningen och de handlingar som har legat till grund för identifiering. I ärenden om tilldelning av samordningsnummer får även anges uppgift om att det råder osäkerhet om personens identitet.10 §10 §Vid sökning i databasen får uppgifter som avses i 3 § första stycket 5, 11, 12 och 17 inte användas som sökbegrepp.Uppgifter som avses i 3 § första stycket 8 får användas som sökbegrepp endast i fråga om medborgarskap i Sverige, Danmark, Norge, Finland eller Island samt om medborgarskap inom eller utom Europeiska unionen (unionsmedborgarskap eller icke unionsmedborgarskap).1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 2 kap. 3 § första stycket 7 och i övrigt den 1 januari 2014.2. Äldre bestämmelser i 2 kap. 3 § första stycket 7 gäller fortfarande för förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)