Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)

dels att 1 kap. 1 §, 20 kap. 1, 3 och 4 §§, 22 kap. 1, 17 och 19 §§, 23 kap. 5 § och 34 kap. 9 §, rubriken till 20 kap. samt rubrikerna närmast före 22 kap. 17 § och 34 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 21 kap. ska lyda ”Kontrolluppgift om avyttring av fordringsrätter och vissa andra delägarrätter”.

1 kap.

1 kap. 1 §

I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och avgifter.
Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.
 • AVDELNING I. INNEHÅLL, TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER
 • 1 kap. – Lagens innehåll
 • 2 kap. – Lagens tillämpning
 • 3 kap. – Definitioner och förklaringar
 • AVDELNING II. FÖRETRÄDARE
 • 4 kap. – Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning
 • 5 kap. – Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare
 • 6 kap. – Ombud
 • AVDELNING III. REGISTRERING
 • 7 kap. – Registrering
 • AVDELNING IV. PRELIMINÄR SKATT
 • 8 kap. – Preliminärskattesystemets grunder
 • 9 kap. – Godkännande för F-skatt
 • 10 kap. – Skatteavdrag för preliminär skatt
 • 11 kap. – Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt
 • 12 kap. – Skattetabeller
 • AVDELNING V. SÄRSKILD INKOMSTSKATT
 • 13 kap. – Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt
 • AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH ÖVRIGA UPPGIFTER
 • 14 kap. – Syftet med kontrolluppgifter
 • 15 kap. – Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst
 • 16 kap. – Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet
 • 17 kap. – Kontrolluppgift om ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter
 • 18 kap. – Kontrolluppgift om ränteutgifter
 • 19 kap. – Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter
 • 20 kap. – Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och fondföretag
 • 21 kap. – Kontrolluppgift om avyttring av fordringsrätter och vissa andra delägarrätter
 • 22 kap. – Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden
 • 23 kap. – Kontrolluppgift om utländska förhållanden
 • 24 kap. – Övriga bestämmelser om kontrolluppgifter
 • 25 kap. – Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet
 • 26 kap. – Skattedeklaration
 • 27 kap. – Skalbolagsdeklaration
 • 28 kap. – Preliminär inkomstdeklaration
 • 29 kap. – Syftet med inkomstdeklaration
 • 30 kap. – Vem ska lämna en inkomstdeklaration?
 • 31 kap. – Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?
 • 32 kap. – När och var ska en inkomstdeklaration lämnas?
 • 33 kap. – Särskilda uppgifter
 • 34 kap. – Informationsuppgifter
 • 35 kap. – Periodiska sammanställningar
 • 36 kap. – Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter
 • 37 kap. – Föreläggande
 • 38 kap. – Formkrav
 • AVDELNING VII. DOKUMENTATION
 • 39 kap. – Dokumentationsskyldighet
 • AVDELNING VIII. UTREDNING OCH KONTROLL
 • 40 kap. – Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera
 • 41 kap. – Revision
 • 42 kap. – Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök
 • AVDELNING IX. ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR OMBUD, BITRÄDE ELLER UTREDNING
 • 43 kap. – Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning
 • AVDELNING X. TVÅNGSÅTGÄRDER
 • 44 kap. – Vitesföreläggande
 • 45 kap. – Bevissäkring
 • 46 kap. – Betalningssäkring
 • AVDELNING XI. UNDANTAG FRÅN KONTROLL
 • 47 kap. – Uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll
 • AVDELNING XII. SÄRSKILDA AVGIFTER
 • 48 kap. – Förseningsavgift
 • 49 kap. – Skattetillägg
 • 50 kap. – Kontrollavgift
 • 51 kap. – Befrielse från särskilda avgifter
 • 52 kap. – Beslut om särskilda avgifter
 • AVDELNING XIII. BESLUT OM SKATTER OCH AVGIFTER
 • 53 kap. – Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt
 • 54 kap. – Beslut om särskild inkomstskatt
 • 55 kap. – Beslut om preliminär skatt
 • 56 kap. – Beslut och besked om slutlig skatt
 • 57 kap. – Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter
 • 58 kap. – Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag
 • 59 kap. – Ansvar för skatter och avgifter
 • 60 kap. – Beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt
 • AVDELNING XIV. BETALNING OCH ÅTERBETALNING AV SKATTER OCH AVGIFTER
 • 61 kap. – Skattekonton
 • 62 kap. – Betalning av skatter och avgifter
 • 63 kap. – Anstånd med betalning av skatter och avgifter
 • 64 kap. – Återbetalning av skatter och avgifter
 • 65 kap. – Ränta
 • AVDELNING XV. OMPRÖVNING SAMT ÖVERKLAGANDE OCH ÄNDRING I BESLUT PÅ GRUND AV SKATTEAVTAL
 • 66 kap. – Omprövning
 • 67 kap. – Överklagande och ändring i beslut på grund av skatteavtal
 • AVDELNING XVI. VERKSTÄLLIGHET
 • 68 kap. – Besluts verkställbarhet
 • 69 kap. – Verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring
 • 70 kap. – Indrivning
 • 71 kap. – Övriga bestämmelser om verkställighet.

20 kap. Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och fondföretag

20 kap. 1 §

Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av andelar i
 • 1. en värdepappersfond,
 • 2. ett sådant fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 • 3. en specialfond, eller
 • 4. en utländsk specialfond som marknadsförs i Sverige enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

20 kap. 3 §

2 Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen eller avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av
 • 1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av värdepappersfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,
 • 2. AIF-förvaltare som förvaltar sådana fonder som avses i 1 § 3 och 4, eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av fonden har övergått till institutet,
 • 3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder, och
 • 4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder.
Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.
Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.

20 kap. 4 §

Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i sådana fonder och fondföretag som avses i 1 § ska lämnas av förvaltare, om andelarna är förvaltarregistrerade.
Om en andel i ett fondföretag eller i en utländsk specialfond inte är förvaltarregistrerad, ska kontrolluppgift lämnas av ett värdepappersinstitut i det fall detta medverkar vid avyttringen.

22 kap.

22 kap. 1 §

3 I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om
 • – överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),
 • – upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
 • – samfällighet (5 och 6 §§),
 • – räntebidrag (7 §),
 • – pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
 • – avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
 • – tjänstepensionsavtal (11 §),
 • – underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
 • – skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
 • – elcertifikat (14 §),
 • – utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),
 • – schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
 • – schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§), och
 • – gåva (22 §).

Schablonintäkt vid innehav av andelar i vissa fonder och fondföretag4

22 kap. 17 §

5 Kontrolluppgift ska lämnas om schablonintäkt vid innehav av andelar i sådana fonder och fondföretag som avses i 20 kap. 1 §.

22 kap. 19 §

6 Kontrolluppgift ska lämnas av
 • 1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av värdepappersfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,
 • 2. AIF-förvaltare som förvaltar sådana fonder som avses i 20 kap. 1 § 3 och 4, eller av ett förvaringsinstitut om förvaltningen av fonden har övergått till institutet,
 • 3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder, och
 • 4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder.
Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.
Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.

23 kap.

23 kap. 5 §

Utländska företag som driver bankverksamhet, värdepappersrörelse, fondverksamhet, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet i Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande etablering i landet, ska innan verksamheten inleds ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Detsamma gäller en utländsk AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller som marknadsför en utländsk specialfond i Sverige enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Skyldigheten att lämna en sådan förbindelse gäller inte ett utländskt företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som på grund av bestämmelser i den staten är förhindrat att lämna kontrolluppgifter. Skyldigheten gäller inte heller försäkringsgivare inom EES som bara meddelar pensionsförsäkring enligt 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

34 kap.

Uppgifter om anskaffningsutgift för andelar i värdepappersfonder och specialfonder

34 kap. 9 §

7 Fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare som ska föra eller låta föra ett register över andelsinnehavare i en värdepappersfond eller en specialfond ska, då en förvaltare ska föras in i registret enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en värdepappersfond eller en specialfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.
Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i ett register, ska den förvaltare som andelarna i värdepappersfonden eller specialfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren, fondbolaget, förvaltningsbolaget eller AIF-förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.
Första och andra styckena gäller inte andelar i en värdepappersfond eller i en specialfond efter det att andelarna har förtecknats på ett investeringssparkonto.

SFS 2013:585

1. Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.
2. Äldre bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift beträffande andelar i specialfonder gäller för värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder och som enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2013:563) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder får fortsätta med sådan verksamhet efter den 21 juli 2013.
På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)
Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.
Senaste lydelse 2011:1289.
Senaste lydelse 2011:1289.
Senaste lydelse 2011:1289.
Senaste lydelse 2011:1289.
Senaste lydelse 2011:1289.
Senaste lydelse 2011:1289.