Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)

dels att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §, 63 kap. 1 och 16 §§ samt 65 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas elva nya paragrafer, 22 kap. 23 och 24 §§, 31 kap. 19 a och 19 b §§, 63 kap. 14 a–14 c, 21 a och 22 a–22 c §§, samt nya rubriker närmast före 22 kap. 23 §, 31 kap. 19 a § och 63 kap. 14 a § av följande lydelse.

22 kap.

22 kap. 1 §

2 I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om
 • – överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),
 • – upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
 • – samfällighet (5 och 6 §§),
 • – räntebidrag (7 §),
 • – pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
 • – avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
 • – tjänstepensionsavtal (11 §),
 • – underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
 • – skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
 • – elcertifikat (14 §),
 • – utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),
 • – schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
 • – schablonintäkt vid innehav av andelar i investeringsfonder och fondföretag (17–21 §§),
 • – gåva (22 §), och
 • – investeraravdrag (23 och 24 §§).

Investeraravdrag

22 kap. 23 §

Kontrolluppgift ska lämnas om investeraravdrag enligt 43 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det företag som investeraravdraget hänför sig till.
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om underlaget för investeraravdrag. Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om fysiska personers och dödsbons sammanlagda betalning för andelar i företaget under året, som kan utgöra underlag för investeraravdrag.

22 kap. 24 §

Kontrolluppgift ska lämnas om omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdrag enligt 43 kap. 22, 25, 26 eller 27 § inkomstskattelagen (1999:1229), om omständigheten är känd.
Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det företag som investeraravdraget hänför sig till.
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om den omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdrag.

23 kap.

23 kap. 2 §

3 Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20 och 21 kap. samt 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21, 23 och 24 §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.
Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

31 kap.

31 kap. 1 §

4 I detta kapitel finns bestämmelser om
 • – uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),
 • – uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 5 §§),
 • – uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),
 • – uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–15 §§),
 • – uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),
 • – uppgift om tillkommande belopp (20 §),
 • – uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),
 • – uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
 • – uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna (27–29 §§),
 • – uppgift om tillskott och uttag (30 §),
 • – uppgift om betalning till utlandet (31 §),
 • – uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),
 • – uppgifter om skattereduktion för hushållsarbete och gåva (33 §), och
 • – uppgifter om prissättningsbesked (34 §).
Investeraravdrag

31 kap. 19 a §

Den som gör investeraravdrag enligt 43 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna
 • 1. uppgift om underlaget för investeraravdrag, och
 • 2. nödvändiga identifikationsuppgifter för det företag som investeraravdraget hänför sig till.

31 kap. 19 b §

Den som återför investeraravdrag enligt 43 kap. 22, 25, 26 eller 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna
 • 1. uppgift om hur stor del av investeraravdraget som återförs, och
 • 2. nödvändiga identifikationsuppgifter för det företag som investeraravdraget hänför sig till.
Om investeraravdrag återförs enligt 43 kap. 27 § inkomstskattelagen, ska uppgift lämnas även om detta.

63 kap.

63 kap. 1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om
 • – ansökan om anstånd (2 §),
 • – deklarationsanstånd (3 §),
 • – ändringsanstånd (4 §),
 • – anstånd för att undvika betydande skada (5 §),
 • – anståndstid i fall som avses i 4 och 5 §§ (6 §),
 • – anstånd med att betala skattetillägg och kontrollavgift (7 §),
 • – säkerhet (8–10 §§),
 • – anstånd vid avyttring av tillgångar (11 §),
 • – anstånd när punktskatt ska betalas för helt varulager (12 §),
 • – anstånd vid totalförsvarstjänstgöring (13 §),
 • – anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning (14 §),
 • – anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av investeraravdrag (14 a–14 c §§),
 • – anstånd på grund av synnerliga skäl (15 §),
 • – anståndsbeloppet (16–21 a §§),
 • – ändrade förhållanden (22–22 c §§), och
 • – anstånd som är till fördel för det allmänna (23 §).

Anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av investeraravdrag

63 kap. 14 a §

Den som är skyldig att betala inkomstskatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) på grund av att ett investeraravdrag har återförts enligt 43 kap. 27 § inkomstskattelagen, ska beviljas anstånd med betalning av skatten.

63 kap. 14 b §

Anstånd får inte beviljas, om
 • 1. samtliga andelar som det återförda investeraravdraget enligt 43 kap. 22 § andra stycket och 24 § inkomstskattelagen (1999:1229) hänför sig till, har avyttrats,
 • 2. den som är skyldig att betala skatt eller någon närstående till en sådan person har fått en sådan värdeöverföring som skulle medföra återföring av investeraravdrag enligt 43 kap. 25 § inkomstskattelagen, eller
 • 3. företaget, som det återförda investeraravdraget hänför sig till, har gjort ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av hela investeraravdraget enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen.
Vid bedömningen av om anstånd inte ska beviljas, ska tidsfristerna enligt 22 c § beaktas.

63 kap. 14 c §

Anståndstiden ska bestämmas till ett år efter den dag då skatten senast ska betalas.
Om ett nytt anstånd beviljas, ska anståndstiden bestämmas till ett år efter den dag då föregående anståndstid löper ut.

63 kap. 16 §

Anstånd beviljas, om inte annat följer av 17–21 a §§, med skäligt belopp. I de fall som avses i 7 § ska anstånd dock beviljas med det belopp som begäran om omprövning eller överklagandet gäller.

63 kap. 21 a §

Anstånd enligt 14 a § beviljas med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till det återförda investeraravdraget.
Om en del av det andelsinnehav som avses i 14 b § första stycket 1 har avyttrats, ska anstånd beviljas högst med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investeraravdraget som inte skulle ha återförts vid en delavyttring enligt 43 kap. 23 § inkomstskattelagen (1999:1229).
Om företaget som det återförda investeraravdraget hänför sig till har gjort ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av en del av investeraravdraget enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen, ska anstånd beviljas högst med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investeraravdraget som inte skulle ha återförts vid ett sådant förvärv.

63 kap. 22 a §

Ett anstånd enligt 14 a § ska upphävas, om
 • 1. samtliga andelar som avses i 14 b § första stycket 1 har avyttrats,
 • 2. den som har beviljats anstånd eller någon närstående till en sådan person har fått en sådan värdeöverföring som skulle medföra återföring av investeraravdrag enligt 43 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229), eller
 • 3. företaget, som det återförda investeraravdraget hänför sig till, har gjort ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av hela investeraravdraget enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen.

63 kap. 22 b §

Om endast en del av det andelsinnehav som avses i 14 b § första stycket 1 har avyttrats, ska anståndsbeloppet i stället sättas ned med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investeraravdraget som skulle ha återförts vid en delavyttring enligt 43 kap. 23 § inkomstskattelagen (1999:1229).
Om företaget som det återförda investeraravdraget hänför sig till har gjort ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av en del av investeraravdraget enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen, ska anståndsbeloppet sättas ned med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investeraravdraget som skulle ha återförts vid ett sådant förvärv.

63 kap. 22 c §

Anståndet eller anståndsbeloppet ska upphävas respektive sättas ned bara om
 • 1. andelar har avyttrats under de fem beskattningsåren närmast efter det betalningsår som avses i 43 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229),
 • 2. den som har beviljats anstånd eller någon närstående till en sådan person har fått en värdeöverföring under något av de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret, eller
 • 3. företaget har gjort ett förvärv under de två beskattningsåren närmast efter betalningsåret.

65 kap.

65 kap. 7 §

Om anstånd med betalning av skatt eller avgift har beviljats och anståndsbeloppet ska betalas när anståndstiden har gått ut, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag. Vid anstånd enligt 63 kap. 13 eller 15 § ska dock räntan beräknas från och med dagen efter den dag då anståndet beviljades.
Vid anstånd enligt 63 kap. 14 eller 14 a § tas anståndsränta inte ut. Om beslutet om anstånd genom omprövning har upphört, eller beviljats med ett lägre belopp än tidigare, beräknas dock kostnadsränta från och med dagen efter den dag då den omständighet som har föranlett omprövningen inträffade.
Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt.

SFS 2013:772

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.
2. Bestämmelserna i 22 kap. 23 och 24 §§, 23 kap. 2 § samt 31 kap. 19 a och 19 b §§ tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2013.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKLena Gustafson(Finansdepartementet)
Prop. 2012/13:134, bet. 2013/14:SkU2, rskr. 2013/14:10.
Senaste lydelse 2013:585.
Senaste lydelse 2011:1289.
Senaste lydelse 2012:343.