Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:952 Utkom från trycket den 6 december 2013Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta;utfärdad den 28 november 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56. föreskrivs att 7 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2001:358. Särskild inkomstskatt tas ut med 20 procent av skattepliktig inkomst. Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst beträffande inkomster som avses i 5 § första stycket 12.Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2013.På regeringens vägnarPETER NORMANPeter Ljungqvist(Finansdepartementet)