Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter2

dels att 1 kap. 1 §, 4 kap. 10, 12 och 14 §§ och rubriken till 4 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 4 a § och ett nytt kapitel, 6 kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 1 §

3 I denna lag finns bestämmelser om flyttning av punktskattepliktiga varor samt om kontroll avseende punktskattepliktiga varor vid vägtransporter och vid försändelser med post. I denna lag finns även bestämmelser om kontroll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet. Bestämmelserna har sin grund i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG.

1 kap. 4 a §

Med uppskovsförfarande förstås sådant uppskovsförfarande som avses i 8 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 7 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt och 3 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

4 kap. Gemensamma bestämmelser vid kontroll av vägtransporter och kontroll av postförsändelser

4 kap. 10 §

4 Övriga beslut enligt 1–4 kap. fattas av Tullverket.

4 kap. 12 §

Polisen är skyldig att medverka i kontrollverksamhet enligt 2 och 3 kap. Vad som sägs i 2 kap. 1–8 §§ gäller vid sådan medverkan också polismyndighet och polisman.

4 kap. 14 §

5 Beslut enligt 2 kap. 1–6 §§ och 12 § får inte överklagas. Övriga beslut enligt 1–4 kap. får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Talan mot beslut enligt 3 kap. 5 § första stycket får föras även av mottagaren av varan.
Skatteverket får överklaga beslut enligt denna lag som fattats av Tullverket.

6 kap. Kontroll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet

Punktskattebesök

6 kap. 1 §

Skatteverket får besluta om punktskattebesök för att kontrollera att den som är godkänd upplagshavare enligt 10 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 9 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi
 • 1. har ställt säkerhet enligt 11 § tredje stycket lagen om tobaksskatt, 10 § tredje stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 4 § tredje stycket lagen om skatt på energi,
 • 2. hanterar mottagna varor som flyttas under uppskovsförfarandet enligt 10 b § lagen om tobaksskatt, 9 b § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 3 b § lagen om skatt på energi,
 • 3. avsänder varor under uppskovsförfarandet enligt vad som angetts i elektroniska administrativa dokument eller ersättningsdokument, och
 • 4. för varje skatteupplag löpande bokför affärshändelser och varurörelser som rör skattepliktiga varor (lagerbokföring) enligt 10 a § lagen om tobaksskatt, 9 a § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 3 a § lagen om skatt på energi.

6 kap. 2 §

Punktskattebesök får genomföras i skatteupplag. Om en upplagshavares lagerbokföring kan antas förvaras i en annan verksamhetslokal än upplagshavarens skatteupplag, får punktskattebesök genomföras även där.

Punktskattebesök i skatteupplag

6 kap. 3 §

Skatteverket får vid punktskattebesök i skatteupplag
 • 1. granska och ta prov på varor som befinner sig i skatteupplaget och inventera lagret,
 • 2. kontrollera att det finns lagerbokföring enligt 1 § 5 och granska dess innehåll, och
 • 3. undersöka lådor, behållare, containrar och andra liknande utrymmen där punktskattepliktiga varor kan antas förvaras.
Om Skatteverket vid besöket påträffar lagerbokföring för något annat av upplagshavarens skatteupplag, får även denna granskas.

6 kap. 4 §

Upplagshavaren ska skyndsamt
 • 1. lämna Skatteverket tillträde till skatteupplaget,
 • 2. ge Skatteverket möjlighet att granska och ta prov på varorna och inventera lagret, och
 • 3. på begäran tillhandahålla lagerbokföringen.

6 kap. 5 §

Upplagshavaren ska på begäran ge Skatteverket tillfälle att använda tekniska hjälpmedel för att granska lagerbokföring, om lagerbokföringen kan uppfattas endast med sådana hjälpmedel.
Första stycket gäller inte, om
 • 1. upplagshavaren tillhandahåller en kopia av lagerbokföringen, och
 • 2. lagerbokföringen utan svårighet kan granskas med tekniska hjälpmedel som Skatteverket har tillgång till.
I det fall som avses i andra stycket ska upplagshavaren ge Skatteverket möjlighet att kontrollera att kopian stämmer överens med den upptagning som finns hos upplagshavaren.
Vid granskning enligt första stycket eller kontroll enligt tredje stycket får bara de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för att tillgodose syftet med kontrollen. Granskningen får inte verkställas via telenät.

Punktskattebesök i andra verksamhetslokaler där lagerbokföring kan antas förvaras

6 kap. 6 §

Skatteverket får vid punktskattebesök i någon annan verksamhetslokal än upplagshavarens skatteupplag där dennes lagerbokföring kan antas förvaras endast kontrollera att det finns lagerbokföring enligt 1 § 5 och granska dess innehåll.

6 kap. 7 §

Upplagshavaren ska skyndsamt lämna Skatteverket tillträde till verksamhetslokalen och ge Skatteverket möjlighet att granska lagerbokföringen.
Vad som sägs i 5 § ska gälla även vid granskning av lagerbokföring enligt 6 §.

Gemensamma bestämmelser

6 kap. 8 §

Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 4, 5 eller 7 § att fullgöra dem. Föreläggandet får förenas med vite.
Ett föreläggande får dock inte förenas med vite, om
 • 1. det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg, och
 • 2. föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.
Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller andra stycket även ställföreträdare för den juridiska personen.
Frågor om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av den som föreläggandet gäller när ansökan om utdömande görs.

6 kap. 9 §

Ett beslut om punktskattebesök ska innehålla
 • 1. uppgift om vilken upplagshavare som ska kontrolleras,
 • 2. uppgift om var punktskattebesök ska göras, och
 • 3. uppgift om möjligheten att undanta handlingar från kontroll.

6 kap. 10 §

Den som enligt ett beslut om punktskattebesök ska kontrolleras ska underrättas om beslutet innan besöket verkställs. Underrättelsen får ske i samband med besöket, om kontrollen skulle förlora sin betydelse om den som ska kontrolleras underrättades i förväg.

6 kap. 11 §

Punktskattebesök ska genomföras på ett sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan.
Punktskattebesök får inte genomföras i bostäder.

6 kap. 12 §

Bestämmelserna i 47 kap. 2 och 3 §§, 4 § andra stycket och 5–7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid kontroll enligt detta kapitel.
Beslut om undantag av handling från kontroll fattas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av den som begär undantag när begäran görs.

6 kap. 13 §

Beslut enligt detta kapitel fattas av Skatteverket.
Beslut om punktskattebesök och föreläggande utan vite får inte överklagas. Övriga beslut enligt detta kapitel får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2013:1077

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarANDERS BORGMonica Falck(Finansdepartementet)
Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.
Senaste lydelse 2009:1507.
Senaste lydelse 1999:438.
Senaste lydelse 2008:1321.