Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:1104 Utkom från trycket den 20 december 2013Lag om ändring i lagen (2013:951) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);utfärdad den 12 december 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90. föreskrivs att 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:951) om ändring i nämnda lag ha ska följande lydelse.3 kap.4 §4 §Byggnad samt tomtmark och övrig mark som hör till byggnaden samt markanläggning som hör till fastigheten ska undantas från skatte- och avgiftsplikt om fastigheten ägs av någon av följande institutioner och om den till övervägande del används i deras verksamhet såsom sådana:Kyrkor samt barmhärtighetsinrättningar som avses i 7 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229) samt sådana särskilda rättssubjekt som avses i 10 § första stycket lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.Stiftelser som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 §§ samt ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§ inkomstskattelagen.Akademier, Nobelstiftelsen, stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond och stiftelsen Sveriges sjömanshus.Sådana studentkårer, nationer och samarbetsorgan som avses i 7 kap. 16 § inkomstskattelagen.Utländska staters beskickningar.Skatte- och avgiftsfriheten ska endast avse egendom, som enligt 4 kap. 5 § utgör annan typ av taxeringsenhet än lantbruksenhet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första gången vid 2014 års fastighetstaxering.På regeringens vägnarPETER NORMANLinda Haggren(Finansdepartementet)