Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1082 Utkom från trycket den 23 september 2014Förordning om ändring i förordningen (2011:1262) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster;utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1262) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster dels att rubriken till förordningen samt 1–10 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.Förordning om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster1 §1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.2 §2 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.3 §3 §En ansökan om sådant identifieringsbeslut som avses i 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska innehålla följande uppgifter:namn,postadress,elektroniska adresser (inbegripet webbplatser), ochnationellt skattenummer.Ansökan ska också innehållaen försäkran om att sökanden inte är registrerad för mervärdesskatt i ett EU-land, ochuppgift om när verksamheten är planerad att inledas.3 a §3 a §Formulär för ansökan om identifieringsbeslut enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska fastställas av Skatteverket.4 §4 §Skatteverket får meddela föreskrifter om utformningen av identifieringsnummer enligt 7 § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster för identifieringsbeslut som fattas enligt 4 a § den lagen.5 §5 §Den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska på elektronisk väg få underrättelse från Skatteverket om sitt identifieringsnummer enligt 7 § den lagen.6 §6 §Om tjänsterna har tillhandahållits i en annan valuta än euro, ska beloppet räknas om till euro. Omräkningen ska göras enligt den växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken för den sista dagen i redovisningsperioden eller, om någon kurs inte har offentliggjorts för den dagen, enligt den växelkurs som offentliggörs närmast därefter.7 §7 §Den som för det konto för skattebetalningar som avses i 15 § andra stycket lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska redovisa inbetald skatt till Skatteverket.8 §8 §Bestämmelser om förfarandet för utbyte av information och överföring av pengar mellan EU-ländernas behöriga myndigheter när det gäller sådan mervärdesskatt som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller av motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land finns i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri.9 §9 §För deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas bestämmelserna i 20 kap. 1 §, 2 § första stycket och 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket enligt lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.10 §10 §Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster samt föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.2. Förordningen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av december 2014.På regeringens vägnarANDERS BORGJan Larsson(Finansdepartementet)