Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)

dels att 2 kap. 1 §, 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 och 3 §§, 31 kap. 1 och 33 §§, rubriken närmast före 31 kap. 33 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 25 § och 31 kap. 33 a §, och närmast före 22 kap. 25 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 1 §

Lagen gäller för skatt, dock inte skatt som tas ut enligt
 • 1. kupongskattelagen (1970:624),
 • 2. lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
 • 3. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
 • 4. tullagen (2000:1281),
 • 5. lagen (2004:629) om trängselskatt,
 • 6. vägtrafikskattelagen (2006:227), och
 • 7. lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.
Lagen gäller även för belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

22 kap.

22 kap. 1 §

2 I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om
 • – överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),
 • – upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
 • – samfällighet (5 och 6 §§),
 • – räntebidrag (7 §),
 • – pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
 • – avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
 • – tjänstepensionsavtal (11 §),
 • – underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
 • – skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
 • – elcertifikat (14 §),
 • – utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),
 • – schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
 • – schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),
 • – gåva (22 §),
 • – investeraravdrag (23 och 24 §§), och
 • – skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §).

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

22 kap. 25 §

Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och juridiska personer av nätkoncessionshavaren.
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om
 • 1. hur många kilowattimmar el som har matats in i anslutningspunkten under året,
 • 2. hur många kilowattimmar el som har tagits ut i anslutningspunkten under året, och
 • 3. anslutningspunktens identifikationsuppgifter.
Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska kontrolluppgiften också innehålla uppgift om den procentuella andelen av underlaget för skattereduktionen.

23 kap.

23 kap. 2 §

3 Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20 och 21 kap. samt 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 och 23–25 §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.
Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

23 kap. 3 §

Kontrolluppgifter enligt 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 4 och 22 kap. 25 § ska även lämnas för juridiska personer som är begränsat skattskyldiga.

31 kap.

31 kap. 1 §

4 I detta kapitel finns bestämmelser om
 • – uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),
 • – uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 5 §§),
 • – uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),
 • – uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–15 §§),
 • – uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),
 • – uppgift om tillkommande belopp (20 §),
 • – uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),
 • – uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
 • – uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna (27–29 §§),
 • – uppgift om tillskott och uttag (30 §),
 • – uppgift om betalning till utlandet (31 §),
 • – uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),
 • – uppgifter om skattereduktion för hushållsarbete, gåva och mikroproduktion av förnybar el (33 och 33 a §§), och
 • – uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

Skattereduktion för hushållsarbete, gåva och mikroproduktion av förnybar el

31 kap. 33 §

5 Den som begär skattereduktion för hushållsarbete, gåva eller mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. 11–33 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.
I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete lämnas.

31 kap. 33 a §

Den som begär skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och som är ett företag ska även lämna
 • 1. uppgift om annat stöd som har beviljats företaget under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren och som anses vara sådant stöd av mindre betydelse som avses i
 • – kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,
 • – kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller
 • – kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, och
 • 2. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma rätten till skattereduktion.

SFS 2014:1471

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 22 kap. 25 §, 23 kap. 2 och 3 §§ samt 31 kap. 33 och 33 a §§ tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2015.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONLena Gustafson(Finansdepartementet)
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.
Senaste lydelse 2013:1107.
Senaste lydelse 2013:772.
Senaste lydelse 2013:772.
Senaste lydelse 2011:1289.