Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 3 och 6 §§ lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter2 ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 3 §

3 Skatteverket får vid punktskattebesök i skatteupplag
  • 1. granska och ta prov på varor som befinner sig i skatteupplaget och inventera lagret,
  • 2. kontrollera att det finns lagerbokföring enligt 1 § 4 och granska dess innehåll, och
  • 3. undersöka lådor, behållare, containrar och andra liknande utrymmen där punktskattepliktiga varor kan antas förvaras.
Om Skatteverket vid besöket påträffar lagerbokföring för något annat av upplagshavarens skatteupplag, får även denna granskas.

6 kap. 6 §

4 Skatteverket får vid punktskattebesök i någon annan verksamhetslokal än upplagshavarens skatteupplag där dennes lagerbokföring kan antas förvaras endast kontrollera att det finns lagerbokföring enligt 1 § 4 och granska dess innehåll.

SFS 2014:1509

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMonica Falck(Finansdepartementet)
Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.
Senaste lydelse 2013:1077.
Senaste lydelse 2013:1077.