Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2014:670) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 12 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter i stället för lydelsen enligt lagen (2014:670) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 12 §

Polismyndigheten är skyldig att medverka i kontrollverksamhet enligt 2 och 3 kap. Vad som sägs i 2 kap. 1–8 §§ gäller vid sådan medverkan också Polismyndigheten och polisman.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMonica Falck(Finansdepartementet)
Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40.